quyet-dinh-tang-luong-moi-nhat

Mẫu Quyết Định Tăng Lương 2023

Tăng lương là một trong những quyền lợi nhận được rất nhiều sự quan tâm của Người lao động khi làm việc tại một doanh nghiệp, tổ chức nào đó ngoài các chính sách, nội quy chung như Nội quy lao động hay Điều lệ công ty. Vậy mẫu Quyết định tăng lương mới nhất và phổ biến nhất hiện hành đang được sử dụng là mẫu nào?

quyetdinhtangluong

Để giải đáp câu hỏi này, Lac Duy & Associates xin gửi đến Quý bạn đọc mẫu Quyết định tăng lương mới nhất năm 2022, cụ thể như sau:

Mẫu Quyết định tăng lương

CÔNG TY: ……CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: … / QĐ – …  ……., ngày……tháng……năm……

QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG

GIÁM ĐỐC CÔNG TY…………

– Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ vào quy chế lương thưởng và Điều lệ hoạt động của Công ty;

– Căn cứ vào Nội quy lao động của Công ty và Hợp đồng lao động đã ký kết giữa Công ty và toàn thể người lao động;

– Căn cứ những đóng góp thực tế của nhân viên đối với sự phát triển của Công ty;

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Công ty;

– Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng của quyết định

Ông/Bà:……………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……………….Giới tính:…………….……Quốc tịch:…………………..

Chức vụ:………………………………….. Bộ phận:………………………………..

Điều 2. Nội dung quyết định

– Mức lương cũ: …………………………………………………….…………………

– Kể từ ngày … tháng … năm … , mức lương chính của Ông/Bà …….. sẽ là:………

Điều 3. Điều khoản thi hành

Bộ phận Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Nhân sự , bộ phận phòng ban có liên quan, và Ông/Bà:……………………………………………chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:Tổng giám đốc
– Như Điều 1; – Lưu HCNS; – Lưu VP./.    (Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu Quyết định tăng lương phù hợp với những quy định mới của pháp luật Việt Nam trong năm 2023. Trường hợp cần thông tin chi tiết hoặc các thông tin khác trong lĩnh vực liên quan, Quý bạn đọc có thể liên hệ Lac Duy & Associates để được hỗ trợ kịp thời.

5/5 - (1 vote)