tranh-chap-tau-bien

Đây là loại tranh chấp đặc thù được điều chỉnh bởi quy phạm pháp luật chuyên ngành về Luật Hàng hải, pháp lệnh bắt giữ tàu biển và hiệp ước, công ước quốc tế và các quy phạm pháp luật có liên quan khác. Các loại tranh chấp phổ biến gồm:

Trường hợp cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về vấn đề Tranh chấp tàu biển, vui lòng liên hệ trực tiếp đến công ty luật Lac Duy & Associates qua số +84 (28) 3622 1603 hoặc email tới địa chỉ info@lacduy-associates.com hoặc lacduy@lacduy-associates.com.