KHI NÀO THÌ ĐƯỢC ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Mẫu Hợp Đồng Lao Động 2023

Hợp đồng lao động là hợp đồng văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động có trả lương được nêu chi tiết qua các quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ mỗi bên trong quan hệ lao động.

Hợp đồng lao động được ký kết theo sự tự nguyện và bình đẳng, tuân theo các quy định của pháp luật lao động. Việc doanh nghiệp/ công ty không ký hợp đồng với người lao động (kể cả người thử việc) là hành vi vi phạm quy định pháp luật lao động.

Nếu bạn muốn đảm bảo quyền lợi lao động cũng như việc lập hợp đồng đúng quy định, tránh tình trạng tranh chấp đơn phương chấm dứt HDLD, tranh chấp kỷ luật lao động và các vấn đề rủi ro phát sinh khác . Hãy liên hệ tới Lac Duy & Associates để nhận được tư vấn tốt nhất.

Lac Duy & Associates cung cấp mẫu hợp đồng lao động 2022 mới nhất hiện nay để bạn đọc cùng tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                             ……………,ngày……tháng……năm……

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:……………………………….

Chức vụ:……………………………………………………

Đại diện cho ……………………………………………….

Địa chỉ:……………………… Điện thoại:…………..…….

Và một bên là Ông/Bà:…………………………………………..

Sinh ngày: ……….. tháng………năm……..Tại:………………

Nghề nghiệp :………………………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………

Số CMTND:……………… cấp ngày…………./……../……..

Số sổ lao động (nếu có):…….cấp ngày……./……../……..

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

– Ông,bà:…………………làm việc theo loại hợp đồng lao động …………..từ ngày……tháng……năm…….đến ngày…….tháng….…năm………..

– Thử việc từ ngày…….tháng…..…năm……..đến ngày….…tháng……năm……

– Địa điểm làm việc:……………………………………………………

– Chức vụ:…………………………………………………………………

– Công việc phải làm:………………………………………………….

Điều 2: Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc :……………………………………………………..

– Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm :……………….

– Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3: Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi người lao động được hưởng như sau:

1 – Nghĩa vụ :

– Trong công việc, chịu sự điều hành trực tiếp của ông, bà :…………….

– Hoàn thành những công việc trong hợp đồng lao động.

– Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các quy định trong thỏa ước lao động tập thể.

2 – Quyền hạn:

– Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

3 – Quyền lợi:

– Phương tiện đi lại làm việc :……………………………………

– Mức lương chính hoặc tiền công :…………. Được trả………..lần vào các ngày…………và ngày………….hàng tháng.

– Phụ cấp gồm : …………………………………………………………………………………………..

– Được trang bị bảo hộ lao động gồm : ……………………………………………………………

– Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng): ……………….

– Bảo hiểm xã hội: ……………………………………………………………………………………….

– Được hưởng các phúc lợi: …………………………………………………………………………….

– Được hưởng các khoản thưởng, nâng lương, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước: ……………………………………………………………………………………………………………………

– Được hưởng các chế độ ngừng việc trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật lao động

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

1 – Nghĩa vụ:

Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động làm việc đạt hiệu quả. Đảm bảo việc làm cho người lao động theo hợp đồng đã ký. Thanh toán đầy đủ, dứt điểm các chế độ và quyền lợi của người lao động đã cam kết trong hợp đồng lao động.

2 – Quyền hạn:

Có quyền điều chuyển tạm thời người lao động, tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật lao động.

Điều 5 : Điều khoản chung:

1 – Những thỏa thuận khác: …………………………………………………………………………………

2 – Hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày……..tháng………..năm………..đến ngày………….tháng……….năm………

Điều 6 : Hợp đồng lao động này làm thành 02 bản:

– 01 bản do người lao động giữ.

– 01 bản do người sử dụng lao động giữ.

Làm tại :…………………………………………….

Người lao động                                        Người sử dụng lao động

(ký tên)                                                    (ký tên, đóng dấu)

Trên đây là mẫu Hợp đồng lao động mới nhất. Trường hợp, cần thông tin về Luật sư tư vấn lao động, Luật sư chuyên về giải quyết tranh chấp lao động, Luật sư tư vấn giải quyết kỷ luật lao động hoặc các thông tin về đào tạo pháp chế doanh nghiệp, huấn luyện pháp lý… bạn đọc có thể liên hệ chúng tôi để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

Có thể bạn quan tâm:

Quy Trình Sa Thải Lao Động Đúng Luật 2023

5/5 - (1 vote)