mau-quyet-dinh-sa-thai-lao-dong

Mẫu Quyết Định Sa Thải Người Lao Động 2023

Mẫu Quyết định sa thải người lao động

CÔNG TY …………………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ………………………., ngày ….. tháng ….. năm …

QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Về việc: Sa thải ông/bà ……………

  • Căn cứ Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
  • Căn cứ Nội quy lao động của Công ty ………………………………………………;
  • Căn cứ kết quả phiên họp xử lý kỷ luật lao động ông/bà ………………… diễn ra ngày …. tháng …. năm……,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý kỷ luật lao động ông/bà …………………………………….

Hiện đang công tác tại: ………………………………………………………..

Chức vụ: …………………………………………………………………………

Hình thức kỷ luật: Sa thải.

Do mắc phải sai phạm (2):……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Mọi quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan của ông/bà …………………… được Công ty giải quyết đến hết ngày…… tháng …… năm…….

Chậm nhất trước ngày….. tháng ….. năm ……, ông/bà ………………… có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công cụ, dụng cụ, tài sản và công việc  cho phòng (3) ……………………..

Ông/bà ……………….. và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: – Ông/bà ………………; – Ban Giám đốc Công ty; – Phòng………………..; – Lưu: VT.GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
quyetdinhsathainguoilaodong

Trên đây là mẫu quyết định sa thải người lao động phù hợp với những quy định mới của pháp luật Việt Nam trong năm 2021. Trường hợp còn bất kỳ vấn đề nào còn thắc mắc hay cần được tư vấn thêm về các vấn đề liên quan đến hợp đồng góp vốn công ty, doanh nghiệp, bạn đọc có thể liên hệ Lac Duy & Associates để được hỗ trợ kịp thời.

– SĐT: + 84 (28) 3622 1603

– Email: info@lacduy-associates.com hoặc lacduy@lacduy-associates.com

Trân trọng.

5/5 - (3 votes)