mau-quyet-dinh-sa-thai-lao-dong

Mẫu Quyết Định Sa Thải Người Lao Động 2023

Mẫu Quyết định sa thải người lao động CÔNG TY ………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ……………… ………., ngày ….. tháng ….. năm … QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG Về việc: Sa thải ông/bà …………… Căn cứ Bộ luật Lao động của […]
Continue Reading
quy-trinh-sa-thai-lao-dong-dung-luat-2021

Quy Trình Sa Thải Lao Động Đúng Luật 2023

Theo quy định của Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 (“Bộ luật Lao động 2019”) có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, sa thải lao động là hình thức xử lý kỷ luật lao động nặng nhất trong 04 (bốn) hình thức xử lý kỷ luật, sa thải lao động. Và […]
Continue Reading