mau-hop-dong-gop-von (1)

Mẫu Hợp Đồng Góp Vốn Mới Nhất 2022

Mẫu Hợp đồng góp vốn

Mẫu hợp đồng góp vốn mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN

(V/v: Thỏa thuận góp vốn thành lập công ty xây dựng)

Hôm nay, ngày      tháng      năm 2021 Tại: .                                                 Hai bên gồm :

BÊN A (BÊN NHẬN GÓP VỐN):

Ông/Bà                                                                        Chức vụ:

Là chủ tịch hội đồng thành viên của Công ty TNHH XYZ – Một công ty dự kiến thành lập trong thời gian tới.

BÊN B (BÊN GÓP VỐN):

Ông/Bà:

CMND số :

Địa chỉ:

Điện thoại:

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn với các thoả thuận sau đây :

Điều 1. TÀI SẢN GÓP VỐN

Tài sản góp vốn thuộc quyền sở hữu của bên A: (mô tả cụ thể về tài sản góp vốn ; nếu tài sản  góp vốn là tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thỡ phải liệt kờ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu):  

Điều 2. GIÁ TRỊ GÓP VỐN

Giá trị tài sản gúp vốn được các bên cùng thống nhất thoả thuận là: 

(bằng chữ:      )

Điều 3. THỜI HẠN GÓP VỐN

Thời hạn góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là: 90 ngày kể từ ngày  

Điều 4. MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

Mục đích góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là : Góp vốn thành lập công ty

Điều 5. ĐĂNG KÝ VÀ XÓA ĐĂNG KÝ GÓP VỐN

1. Bên A và bên B có nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn bằng tài sản tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.(đối với tài sản phải đăng ký)

2. Bên A có nghĩa vụ thực hiện thủ tục xoá đăng ký góp vốn sau khi hết thời hạn góp vốn.

Điều 6. BẢO MẬT THÔNG TIN

Lệ phí cụng chứng Hợp đồng này do bên     chịu trách nhiệm nộp.

Điều 7. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 8. CAM ĐOAN CÁC BÊN

1. Bên A cam đoan:

a. Những thông tin về nhân thân, tài sản  đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;

b. Tài sản gúp vốn không có tranh chấp;

c. Tài sản giúp vốn không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;

d. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

e. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

g. Các cam đoan khác…

2. Bên B cam đoan:

a. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về  tài sản gúp vốn nêu trên và các giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu;

c. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

e . Các cam đoan khác…

Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, một bản lưu tại trụ sở công ty.

Bên A                                                                                                                          Bên B

mauhopdonggopvon

Mẫu hợp đồng góp vốn ở Bên trên được chúng tôi biên soạn mới nhất, nếu còn thắc mắc gì thêm về mẫu hợp đồng góp vốn hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Xin trân thành cảm ơn!

5/5 - (1 vote)