MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN THU HỒI NỢ XẤU

Mẫu Đơn Khởi Kiện Thu Hồi Nợ Xấu 2022

Hiện nay các tranh chấp liên quan đến việc thu hồi nợ xấu đang diễn ra hết sức phổ biến tại Việt Nam. Mà Đơn khởi kiện là một trong những thành phần của hồ sơ quan trọng để khởi kiện. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn mẫu đơn khởi kiện về việc thu hồi nợ mới nhất năm 2021, đồng thời hướng dẫn cách thức soạn thảo đơn khởi kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện.

Trong nội dung đơn khởi kiện, người khởi kiện phải các thông tin căn bản như được quy định tại Khoản 4 Điều 189 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, cụ thể là:

  • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện
  • Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện
  • Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện
  • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ
  • Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện. Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc cuối cùng của người bị kiện.
  • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
  • Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm, những vấn đề cụ thể yêu cầu tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
  • Họ, tên địa chỉ của người làm chứng (nếu có)
  • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

Mẫu đơn khởi kiện thu hồi nợ xấu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…… (1), ngày…. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

(Về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản)

                    Kính gửi: Toà án nhân dân (2) ……………………………………

Người khởi kiện: (3)……………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (4) …………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ………………… (nếu có); số fax: …………………. (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (5)…………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ (6) ……………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ………………… (nếu có); số fax: …………………. (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có) (7)……………………………………………………………..

Địa chỉ: (8)……………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ………………… (nếu có); số fax: ………………… (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : ………………………………………… (nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)…………………………………………………………

Địa chỉ: (10) ……………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………… (nếu có); số fax: …………………. (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử:………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Người làm chứng (nếu có) (12)………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (13) ……………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………… (nếu có); số fax: …………………. (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)………………………………………..

1………………………………………………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) ……….

              Người khởi kiện (16)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 23-DS:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày…. tháng…. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó;

nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ;

Trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện.

Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Ngoài ra, người khởi kiện còn phải nộp kèm tài liệu, chứng cứ chứng minh việc bị đơn vi phạm nghĩa vụ thanh toán, tình trạng cư trú/pháp lý của bị đơn. Trường hợp cần thêm thông tin hoặc cần cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến các vấn đề:

Thu hồi nợ xấu, thu hồi nợ xấu trong nước, thu hồi nợ xấu quốc tế, thu hồi nợ xấu, đòi nợ quốc tế, xử lý nợ quốc tế, cách thu hồi nợ xấu, cách giải quyết tranh chấp xử lý nợ, tranh chấp nợ xấu… hoặc cần tìm Luật sư tư vấn thu hồi nợ xấu, Luật sư tư vấn đòi nợ công ty nước ngoài, Luật sư thu hồi nợ tại HCM… bạn đọc có thể liên hệ Lac Duy & Associates.

Rate this post