hop-dong-xay-dung

Các Loại Hợp Đồng Thi Công, Xây Dựng Dự Án 2023

Năm 2023, với nhiều thay đổi trong các quy định, dẫn đến hàng loạt các văn bản hay biểu mẫu phải thay thế. Lac Duy & Associates tổng hợp các loại Hợp đồng Xây dựng, thi công các dự án mới nhất năm 2023:

hopdongxaydung

Hợp đồng dự án

Được quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao ( hợp đồng BOT)

Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng.

Sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được quyền kinh doanh công trình trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh (hợp đồng BTO)

Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng.

Sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định;

Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao ( hợp đồng BT)

Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) để xây dựng công trình hạ tầng.

Sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được thanh toán bằng quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng hoặc quyền kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ để thực hiện Dự án khác;

Hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh ( hợp đồng BOO)

Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng.

Sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án sở hữu và được quyền kinh doanh công trình trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch vụ ( hợp đồng BTL)

Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng.

Sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được quyền cung cấp dịch vụ trên cơ sở vận hành, khai thác công trình đó trong một thời hạn nhất định; cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuê dịch vụ và thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án;

Hợp đồng Xây dựng – Thuê dịch vụ – Chuyển giao (hợp đồng BLT)

Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thi công công trình hạ tầng.

Sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được quyền cung cấp dịch vụ trên cơ sở vận hành, khai thác công trình đó trong một thời hạn nhất định.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuê dịch vụ và thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án. Hết thời hạn cung cấp dịch vụ, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Hợp đồng Kinh doanh – Quản lý (hợp đồng O&M)

Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để kinh doanh một phần hoặc toàn bộ công trình trong một thời hạn nhất định;

Hợp đồng hỗn hợp

Là hợp đồng dự án kết hợp các loại hợp đồng được quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Hợp đồng khác

Hợp đồng khác theo quy định tại khoản 4 Điều 40 Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Lac Duy & Associates có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giải quyết tranh chấp liên quan đến các vấn phát sinh trong lĩnh vực thi công xây dựng, như giải quyết các tranh chấp thi công, tranh chấp xây dựng… Nếu có bất cứ thắc mắc gì cần tư vấn, hỗ trợ xin hãy liên hệ ngay đến Lac Duy & Associates  để được giải đáp và hỗ trợ kịp thời.

Có thể bạn quan tâm Hợp Đồng Dân Sự Và Những Điều Cần Lưu Ý

Rate this post