Site icon Lac Duy Associates Law Firm

Trình Tự 5 Bước Giải Quyết Tranh Chấp Điều Chuyển Công Tác

TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐIỀU CHUYỂN CÔNG TÁC

Hợp đồng lao động sau khi được giao kết vẫn có thể bị thay đổi bởi ý chí một bên hoặc cả hai bên để tránh tranh chấp điều chuyển công tác. Thực tế là, trong quá trình vận động không ngừng nghỉ của mình, có những thời điểm doanh nghiệp cần phải thực hiện việc huy động, điều chuyển lao động để đảm bảo tiến độ thực hiện một công việc hay hợp đồng nào đó.

Khi đó, khó tránh khỏi những tranh chấp về điều chuyển công tác có thể xảy ra. Để khôi phục, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động cũng như người sử dụng lao động, đối với việc giải quyết tranh chấp điều chuyển công tác lao động về điều chuyển công tác (tranh chấp lao động cá nhân), Điều 200, Điều 201 và Điều 202 Bộ luật lao động 2012 quy định thẩm quyền, thời hiệu và trình tự giải quyết như sau:

1. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp điều chuyển công tác

Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp điều chuyển công tác lao động cá nhân bao gồm Hoà giải viên lao động và Toà án nhân dân.

2. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp

Thời hiệu để yêu cầu thực hiện hòa giải tranh chấp điều chuyển công tác lao động cá nhân là 06 tháng, thời hiệu để yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

3. Tiến hành hoà giải

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải, hoà giải viên lao động phải kết thúc việc hoà giải. Phiên họp hoà giải phải có mặt hai bên tranh chấp điều chuyển công tác. Các bên tranh chấp có thể uỷ quyền cho người khác tham gia phiên họp hoà giải. Hoà giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn các bên thương lượng.

Lưu ý rằng, biên bản có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hoà giải viên lao động. Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản.

4. Giải quyết tranh chấp tại Toà án

Mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp trong trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hoà giải thành hoặc hết thời hạn giải quyết theo luật định (5 ngày làm việc) mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Toà án giải quyết.

Như vậy, hoà giải là thủ tục bắt buộc trong trình tự giải quyết tranh chấp lao động, trừ một số trường hợp mà pháp luật cho phép không bắt buộc thông qua thủ tục hoà giải:

5. Điểm mới tại Bộ luật lao động 2019

Bộ luật lao động 2019 quy định cơ bản giống với quy định về thẩm quyền, thời hiệu, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân vừa phân tích trên. Tuy nhiên, vẫn có một số điểm mới cần kể đến theo quy định tại Điều 187, Điều 188 và Điều 190 Bộ luật lao động 2019:

Trên đây là những thông tin pháp lý liên quan đến tranh chấp điều chuyển công tác. Đồng thời, Lac Duy & Associates đã so sánh, đối chiếu để xác định những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019. Từ đó, người lao động và người sử dụng lao động có cái nhìn cụ thể hơn về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp này. Trong trường hợp, cần được hỗ trợ hoặc tư vấn liên quan đến các vấn đề về lao động, tranh chấp lao động, bạn đọc có thể liên hệ Lac Duy & Associates để được tư vấn kịp thời.

Rate this post
Exit mobile version