Site icon Lac Duy Associates Law Firm

Tranh Chấp Điều Chuyển Công Tác: 5 Trình Tự Cần Biết Khi Giải Quyết

Trong quá trình kinh doanh, khó tránh xảy ra tranh chấp điều chuyển công tác với một cá nhân. Nhận biết được sự phức tạp trong quá trình tranh chấp, Lacduy & Associates xin giới thiệu sơ lược 5 trình tự cơ bản để giải quyết tranh chấp khi xảy ra vấn đề.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động. Bộ luật lao động đã có quy định thẩm quyền, thời hiệu và trình tự giải quyết ở Điều 200, Điều 201 và Điều 202 như sau:

Ai là người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp điều chuyển công tác ?

Các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân bao gồm Hoà giải viên lao động và Toà án nhân dân.

Thời hiệu yêu cầu giải quyết

Thời hiệu được tính kể từ ngày phát hiện hành vi mà mỗi bên cho rằng quyền, lợi ích của mình bị vi phạm

Tiến hành hoà giải tranh chấp điều chuyển công tác

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải tranh chấp điều chuyển công tác, hoà giải viên lao động phải kết thúc việc hoà giải. Phiên họp hoà giải phải có mặt hai bên tranh chấp.

Các bên tranh chấp có thể uỷ quyền cho người khác tham gia phiên họp hoà giải. Hoà giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn các bên thương lượng.

Lưu ý rằng, biên bản phải có chữ ký của bên tranh chấp và hoà giải viên lao động. Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản.

Tham khảo thêm: QUY TRÌNH SA THẢI LAO ĐỘNG ĐÚNG LUẬT 2020

Giải quyết tranh chấp tại Toà án

Mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp trong các trường hợp sau:

Như vậy, hoà giải là thủ tục bắt buộc trong trình tự giải quyết tranh chấp điều chuyển công tác lao động, trừ một số trường hợp mà pháp luật cho phép không bắt buộc thông qua thủ tục hoà giải như:

Những điểm mới trong Bộ luật lao động 2019 đối với tranh chấp điều chuyển công tác

Bộ luật lao động 2019 quy định cơ bản giống với quy định về thẩm quyền, thời hiệu, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân vừa phân tích trên. Tuy nhiên, vẫn có một số điểm mới cần kể đến theo quy định tại Điều 187, Điều 188 và Điều 190 Bộ luật lao động 2019

Bổ sung cơ quan thẩm quyền

Bổ sung thêm cơ quan có thẩm quyền giải quyết là Hội đồng trọng tài lao động, cùng với đó là phương thức giải quyết tranh chấp thông qua Hội đồng trọng tài lao động.

Cụ thể, trường hợp một trong các bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hoà giải thành; trường hợp không bắt buộc phải qua thủ tục hoà giải; trường hợp hết thời hạn hoà giải quy định mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải hoặc trường hợp hoà giải không thành, thì các bên tranh chấp điều chuyển công tác có quyền lựa chọn yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Toà án để giải quyết.

Thời hiệu yêu cầu giải quyết

Thời hiệu yêu cầu giải quyết: Bổ sung thêm đối với trường hợp yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết, thời hiệu là 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

Và nếu người yêu cầu chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do khác theo quy định của pháp luật mà không thể yêu cầu đúng thời hạn quy định tại điều này thì thời gian có sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do đó không tính vào thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

Bổ sung trường hợp tranh chấp lao động không bắt buộc qua thủ tục hoà giải

Sửa đổi, bổ sung thêm một số trường hợp tranh chấp lao động không bắt buộc phải qua thủ tục hoà giải, bao gồm các tranh chấp:

Tổng kết

Trên đây là những thông tin pháp lý liên quan đến vấn đề tranh chấp điều chuyển công tác. Đồng thời, Lac Duy & Associates đã so sánh và đối chiếu để xác định những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019.

Từ đó, người lao động và người sử dụng lao động có cái nhìn cụ thể hơn về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp này. Trong trường hợp, cần được hỗ trợ hoặc tư vấn liên quan đến các vấn đề về lao động, tranh chấp lao động, bạn đọc có thể liên hệ Lac Duy & Associates để được tư vấn kịp thời.

Rate this post
Exit mobile version