Site icon Lac Duy Associates Law Firm

Mẫu Quyết Định Chi Trả Tiền Trợ Cấp Ăn Trưa Cho Người Lao Động

mau-quyet-dinh-chi-tra-tien-tro-cap-an-trua

Lac Duy & Associates gửi đến Quý bạn đọc Mẫu quyết định chi trả tiền trợ cấp ăn trưa cho người lao động được doanh nghiệp sử dụng phổ biến hiện nay:

CÔNG TY ……
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
Số: …………….………, ngày …. tháng …. năm …….

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Chi trả tiền trợ cấp ăn trưa cho người lao động)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đối tượng và phạm vi áp dụng

Công ty ban hành Quyết định chi trả tiền trợ cấp ăn trưa để áp dụng cho toàn thể người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động tại Công ty.

Điều 2: Tiền trợ cấp ăn trưa cho người lao động được quy định cụ thể như sau:

Số tiền trợ cấp: ……………. đồng/tháng;

[Công ty vẫn chi trả số tiền trợ cấp này cho người lao động khi họ đi làm không đủ số ngày công trong tháng theo quy định của công ty.]

Điều 3: Điều khoản thi hành

Bộ phận hành chính nhân sự, cấp trên quản lý trực tiếp và các bộ phận, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: Như Điều 3;Lưu công ty. CÔNG TY …….. Tổng Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là Mẫu quyết định chi trả tiền trợ cấp ăn trưa cho người lao động. Trường hợp cần thông tin chi tiết hoặc các thông tin khác trong lĩnh vực liên quan, Quý bạn đọc có thể liên hệ Lac Duy & Associates để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

5/5 - (1 vote)
Exit mobile version