Site icon Lac Duy Associates Law Firm

Mẫu Đơn Khởi Kiện Tranh Chấp Bất Động Sản 2023

tranh-chap-bat-dong-san

Tranh chấp bất động sản là một trong những tranh chấp phổ biến hiện nay. Vậy đơn khởi kiện về tranh chấp này như thế nào là phù hợp. Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành bộ biểu mẫu về các văn bản sự dụng trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa.

Nhưng việc áp dụng mẫu đơn này vào tranh chấp về bất động sản như thế nào. Lac Duy & Associates đưa ra mẫu đơn khởi kiện và các lưu ý về loại đơn này.  

Tranh chấp về bất động sản bao gồm nhiều tranh chấp như: Tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp quyền sở hữu nhà, tranh chấp các tài sản khác gắn liền với đất…

Trong nội dung đơn khởi kiện, người khởi kiện phải cung cấp các thông tin căn bản như được quy định tại khoản 4 Điều 189 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, cụ thể là: 

Ngoài ra, người khởi kiện phải xác định cụ thể tài sản tranh chấp, mà trong trường hợp này là bất động sản. Đối với nhà hoặc đất thì người khởi kiện phải xác định cụ thể vị trí, diện tích, giá trị (tạm tính tương đương giá trị thực tế)… Đồng thời, người khởi kiện phải xác định rõ yêu cầu Tòa án giải quyết gì đối với bất động sản này. 

Đối với những trường hợp về tranh chấp quyền sử dụng đất, người khởi kiện phải hòa giải tại UBND phường, xã nơi có đất tranh chấp trước khi khởi kiện tại Tòa án. 

Sau đây, Lac Duy & Associates đưa ra mẫu đơn khởi kiện chi tiết về tranh chấp bất động sản. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…… (1), ngày…. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

(Về việc tranh chấp ….)

                    Kính gửi: Toà án nhân dân (2) ……………………………………

Người khởi kiện: (3)

Địa chỉ: (4)

Số điện thoại: ………………… (nếu có); số fax: …………………. (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (5)

Địa chỉ (6)

Số điện thoại: ………………… (nếu có); số fax: …………………. (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có) (7)

Địa chỉ: (8)  

Số điện thoại: ………………… (nếu có); số fax: ………………… (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : ………………………………………… (nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)

Địa chỉ: (10)

Số điện thoại: ………………… (nếu có); số fax: …………………. (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử:………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)

Người làm chứng (nếu có) (12)

Địa chỉ: (13)

Số điện thoại: ………………… (nếu có); số fax: …………………. (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có). 

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1

2

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

              Người khởi kiện

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 23-DS:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày…. tháng…. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện

hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ;

Trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Trên đây là mẫu đơn khởi kiện tranh chấp bất động sản hoàn thiện. Trường hợp, cần thêm thông tin về dịch vụ luật sư tranh tụng, Luật sư tranh tụng giỏi, Luật sư giải quyết tranh chấp giỏi, Luật sư tranh tụng nhà đất,… hoặc cần hỗ trợ, tư vấn về việc giải quyết tranh chấp về bất động sản, tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất… bạn đọc có thể liên hệ Lac Duy & Associates để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ kịp thời

Có thể bạn quan tâm :

Hợp Đồng Chuyển Nhượng Và Rủi Ro HĐ Chuyển Nhượng Bất Động Sản

Tại Sao Cần Có Hợp Đồng Khi Hứa Mua Hứa Bán

Rate this post
Exit mobile version